← Skupine →
← Periode →
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1

Periodni sustav elemenata prema preporukama IUPAC-a (2013.)

Gustoća tekućina i čvrstih tvari iskazana je u g/cm³ pri 25 °C; gustoća plinova u g/l pri 25 °C.

Vrijednosti vrelišta i tališta su određene pri 101 325 Pa.

Izračunavanje relativne mase
molekule / formulske jedinke

2
3
4
5
6
7
 
strelicalantanoidi  
aktinoidi