Fon fon 1

udžbenik i digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred srednje škole za predmet Hrvatski jezik

Dragica Dujmović Markusi, Tanja Španjić

  • Koncepcija udžbenika Fon-Fon 1 utemeljena je na komunikacijskom pristupu učenju i poučavanju: učenike se različitim tekstovima i zadatcima te stavljanjem u uobičajene komunikacijske situacije potiče na ovladavanje jezikom kao sustavom s teorijskoga i s uporabnoga stajališta, ukazujući pritom na potrebu usvajanja temeljnih jezičnih znanja. Udžbenik je podijeljen u sedam cjelina: Jezikom o stvarnosti; Tekstovi: pripovijedanje i opisivanje; Hrvatski jezik; O riječima; Od riječi do rečenice i teksta; Funkcionalni stilovi; Mali školski savjetnik. Svaka je cjelina podijeljena na nekoliko udžbeničkih jedinica, a završava rubrikom Iz drugoga kuta, u kojoj se jezični sadržaji izdvajaju iz konteksta cjeline i pokazuju iz druge perspektive. Jezični su sadržaji popraćeni fotografijama i grafičkim prikazom, čime se učenicima olakšava njihovo usvajanje. Gledajući u cjelini, učenici se u ovom udžbeniku upoznaju sa svakodnevnim situacijama, točnije, stavljaju se u kontekst određene komunikacijske situacije, uočavaju tekstove kojima su okruženi (neprekinuti, isprekidani, mješoviti tekstovi), analiziraju ih služeći se jezičnim znanjima, a onda ih i sami stvaraju. Pritom se  služe različitim izvorima informacija koje kritički propituju i primjenjuju različite strategije slušanja, govorenja, čitanja i pisanja te upoznaju komunikacijski bonton. Na taj način učenici stječu jezična znanja – znanja o jeziku, ali i praktična znanja kao preduvjet za komunikaciju u kojoj se poštuje jezična norma. Sve to pridonosi razvoju mišljenja i ovladavanju komunikacijskom jezičnim kompetencijom.

  • DIGITALNO IZDANJE sastoji se od sedam modula naslovljenih kao i udžbeničke cjeline tiskanoga izdanja. U svakoj cjelini ili modulu četiri su jedinice koje ne prate doslovno svaku jedinicu tiskanoga udžbenika, već su ustrojene prema namjeni odnosno vrsti sadržaja. U svim se jedinicama nastoji aktivno uključiti učenika u proces učenja, u malim se koracima izmjenjuju obrazovni sadržaji i raznovrsni interaktivni zadatci usmjereni navedenim ishodima, upućuje ih se na istraživanje i pronalaženje potrebnih informacija, njihovu obradu i primjenu. Kako bi se svi učenici ravnopravno mogli koristiti ovim sadržajima, omogućen je i inkluzivni prikaz. Uz navedene module u digitalnom se sadržaju nalaze Pojmovnik, Jezična godina i Učiti kako učiti, cjeline vidljive u Glavnom izborniku kojima se lako pristupa iz bilo kojega modula. Pojmovnik sadrži temeljne lingvističke pojmove, Jezična godina podsjetnik je na značajne dane u godini posvećene jeziku, a u cjelini Učiti kako učiti nalaze se podsjetnici na strategije čitanja, pisanja, govorenja i slušanja u koracima kojima se učenici mogu služiti prema potrebi: pri usvajanju novih sadržaja, za proširivanje i produbljivanje znanja, pri uvježbavanju i ponavljanju, rješavanju i pisanju domaće zadaće,pripremajući se za provjere znanja, tijekom nastave ili izvan nje.

  • Koncepcija je udžbenika utemeljena na suvremenom metodičkom pristupu, znanstvenim spoznajama i praktičnom iskustvu autorice u nastavi. Digitalni sadržaj slijedi metodički pristup i koncepciju tiskanoga izdanja. Iako je u naglasak na ovladavanju jezičnom kompetencijom, ponuđeni su i tekstovi kojima se propituje svijet u kojem učenici žive, primjerice odnos prema virtualnoj stvarnosti i konzumerizmu. Na taj način udžbenik promiče i odgojne vrijednosti. Prateći teme tiskanoga udžbenika, digitalnim se sadržajima učenicima nude dodatni tekstovi, drugačiji pristup temi, isti sadržaji predstavljeni drugim medijima čime se dopunjava, obogaćuje, istodobno i rasterećuje sadržaj udžbenika. Tiskani udžbenik upućuje na digitalne sadržaje, a digitalni sadržaji upućuju na tiskani udžbenik kako bi se učenicima i nastavnicima olakšalo snalaženje i uporaba obaju izvora. Tiskani udžbenik  i IZZI digitalni sadržaj čine jedinstvenu cjelinu. Vođeni idejom interaktivno – zanimljivo – zabavno – inkluzivno nastojali smo stvoriti udžbenički komplet koji slijedi suvremene metode poučavanja. Nadamo se da će ovakav pristup senzibilizirati učenike za jezik i jezično izražavanje, pomoći im u svakodnevnoj komunikaciji, ali i zainteresirati ih za drugačiji pristup jeziku, odnosno stvarnosti.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje