Nina i Tino Matematika 1

udžbenik matematike za prvi razred osnovne škole

Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

nina i tino

Udžbenik (tiskano izdanje + IZZI digitalni obrazovni sadržaj) obuhvaća sve domene i omogućuje ostvarivanje svih ishoda predviđenih u kurikulumu predmeta.

  • Novi autorski tim Nina i Tino udžbenika, pristupio je matematici na drugačiji način. U tiskanom izdanju udžbenika početna nastava matematike započinje odnosima među predmetima i brojevima (za razliku od dosadašnjih udžbenika koji su nakon odnosa odmah krenuli s geometrijskim sadržajima). Razlog tome je apstraktna razina koja je potrebna za razumijevanje geometrijskih matematičkih pojmova za razliku od brojeva kojima djeca već barataju na dovoljno visokoj razini.

  • Digitalni obrazovni sadržaji omogućuju ostvarivanje svih ishoda na interaktivan, zabavan, zanimljiv, inkluzivan način kroz različite vrste zadataka i audio vizualnih materijala. Digitalni obrazovni sadržaj podijeljen je u četiri modula: Odnosi, Brojevi, Zbrajanje i oduzimanje i Geometrijski sadržaji.

  • Kombiniranjem ovih dvaju sadržaja mogu se ostvariti ishodi u različitim domenama predmeta ovisno o potrebama i interesima učitelja i učenika. Koristeći oba formata udžbenika od najranijih dana učenici će lako prihvatiti matematiku.

U novi matematički pojam kreće se od problemske situacije poznate djeci te se rješenjem problemske situacije dolazi do novog matematičkog pojma. Novi matematički pojam se obrađuje metodički poštujući načelo individualizacije u 3 razine, time se omogućuje različitost ideja, procesa i rezultata učenja: Reprodukcija novog matematičkog pojma, Novi matematički pojam u matematičkom kontekstu (različiti tipovi zadataka), Novi matematički pojam u stvarnom kontekstu (rješavanje matematičkih problema povezanih sa svakodnevnim situacijama s kojima se učenik susreće u stvarnom životu).

Korelacija s predmetnim područjima i međupredmetnim temama (hrvatski jezik, priroda i društvo, tjelesna i zdravstvena kultura, likovna kultura, međupredmetne teme).

nina i tino
  1. Udžbenici Nina i Tino oslanjaju se na kurikulum predškolskog odgoja i većina zadataka prilagođena je već stvorenom iskustvu djeteta i osmišljena tako da su zadatci povezani sa svakodnevnim životnim situacijama.
  2. Učenici rješavanjem problema dolaze do novog matematičkog pojma koji se tek tada prikazuje matematičkim jezikom i simbolima.
  3. Ishodi prevedeni na jezik djeteta koji omogućuju samoprocjenu/procjenu te samovrednovanje/vrednovanje.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje