24. rujan 2019.

Europski dan jezika

Autor: Marija Galović

Svake se godine 26. rujna obilježava Europski dan jezika. Na taj se dan slavi jezična raznolikost kontinenta s više od 200 jezika i dijalekata, 24 službena jezika EU-a, uključujući hrvatski, i tri pisma. Uz to, u Europi se govori oko 60 regionalnih i manjinskih jezika.

U sklopu obilježavanja Europskoga dana jezika želi se upozoriti na potrebu zaštite manje raširenih jezika i potaknuti na njihovo učenje. Zaštita ugroženih regionalnih i manjinskih jezika uvedena je u dva dokumenta Vijeća Europe: Europsku povelju o regionalnim i manjinskim jezicima te Okvirnu konvenciju o zaštiti nacionalnih manjina.

Višejezičnost - jedno od temeljnih načela EU

 

Tri su glavna cilja obilježavanja Europskoga dana jezika:

- očuvanje europske jezične baštine

- poticanje ljudi svih dobi na učenje jezika

- naglašavanje važnosti učenja jezika u školskoj dobi.

Višejezičnost je jedno od temeljnih načela EU-a. Svojom jezičnom politikom Europska komisija promovira višejezičnost i zauzima se za to da svaki državljanin EU-a uz materinski govori još barem dva strana jezika.

U velikoj većini članica Europske unije pravilo višejezičnosti ostvaruje se unutar obveznog sustava obrazovanja tako da uz materinski učenici obvezno uče još dva strana jezika. Kod nas još nije zaživjela ta praksa, nego se učenje drugog stranog jezika temelji na izbornosti, no u posljednjih petnaestak godina ipak se velika većina priklanja trendu višejezičnosti.

Učenje stranog jezika prati suvremenoga građana Europe tijekom cijelog života. Sve više djece i kod nas pohađa dvojezične vrtiće ili se upisuju u vrtićke grupe za rano učenje stranoga jezika. Tijekom redovitog školovanja jezik se uči u cijeloj osnovnoj i srednjoj školi te obvezno i u sklopu visokoškolskog obrazovanja. Za većinu ljudi učenje jezika tu ne završava, nego ih prati u karijeri, bilo da je riječ o usavršavanju jezika struke, bilo o učenju novog jezika zbog potreba radnoga mjesta. Čak ni tečajevi stranih jezika za umirovljenike ne oskudijevaju polaznicima.

Bez obzira na to je li riječ o učenju iz potrebe ili osobnog interesa, jedno je sigurno: strani su jezici najzastupljeniji segment cjeloživotnog učenja.

Budući da se u svom profesionalnom usavršavanju izravno oslanjaju na iskustva iz europskih zemalja, nastavnici stranih jezika i tijekom pripremnih edukacija u sklopu Škole za život pokazali su kako njihove metode poučavanja ukorak prate najsuvremenije europske metodike poučavanja stranih jezika.

Kako bi se i ove godine Europski dan jezika obilježio u nastavi, u prilogu donosimo radne materijale i ideje.  

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Vrednovanje u nastavi stranih jezika

 

Od ove ćemo jeseni u sklopu Škole za život drugačije pratiti i vrednovati učenička znanja i postignuća. Razlikuju se dvije vrste vrednovanja: formativno i sumativno, te tri pristupa vrednovanju: vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenoga iz čega proizlaze i različiti oblici vrednovanja.

Čitajmo na njemačkom tijekom Mjeseca knjige

Čitanje je lijepo, ono nas opušta, čitanjem učimo. Stigao nam je još jedan studeni, mjesec u kojem različitim aktivnostima našim učenicima želimo približiti ljepotu i važnost čitanja. U današnje digitalizirano vrijeme to je zasigurno veliki izazov kojega se svi rado prihvaćamo. No prije nego što učenicima ponudimo štivo i motiviramo ih za čitanje, trebamo dobro osmisliti aktivnosti koje će popratiti samo čitanje kako bi učenici uvidjeli smisao ovog „izazova“.

 

 

Kritičko mišljenje u nastavi stranog jezika

Jeste li se našli u situaciji kada ste učenicima postavili pitanje te ih zamolili za njihovo mišljenje, a sve što ste dobili bio je tajac. Čak i oni učenici koji inače rado sudjeluju na satu, ovaj put spustili su pogled i nadali se da ih nećete prozvati. Što se dogodilo? Otkrijte kako na nastavi stranih jezika, posebice na satovima Njemačkog, potaknuti učenike da izraze svoje mišljenje.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja