11. veljača 2020.

Valentinovo uz međupredmetne teme u Njemačkom jeziku

Autor: Marija Galović

 

Međupredmetne teme jedan su od načina za ostvarivanje međusobnog povezivanja područja i tema različitih nastavnih predmeta. One su jednako tako i poveznica sa svakodnevnim životom, pa u nastavu, tako i Njemačkoga jezika, unose holistički pristup, fleksibilnost rada i životnost, čime se potiče motivacija učenika. Kako to izgleda na primjeru udžbenika Maximal 2, provjerite u tekstu.

Radovi učenika OŠ Ljube Babića, Jastrebarsko, učiteljica Marija Galović
Valentinovo i međupredmetne teme

 

Kako nam se približava Valentinovo prisjetila sam se kako smo ga prošle godine obilježavali u nastavi Njemačkog jezika s petim razredima, druga godina učenja. Krenuli smo od riječi ljubav. Nakon oluje ideja kojom su učenici svojim riječima objašnjavali značenje ove riječi i navodili njezine sinonime posegnuli smo za digitalnom tehnologijom i potražili njezino značenje (definiciju) najprije u leksikonu hrvatskoga, a zatim i njemačkog jezika te ovu potonju i zapisali.

 

Nakon toga smo u rječniku potražili riječ die Liebe te sve složenice i načine na koju dotičnu riječ upotrebljavamo u različitom kontekstu. Ispostavilo se da frazu Ich liebe dich gotovo svi učenici znaju kao i njemački naziv glavnog simbola Valentinova das Herz. Podsjetila sam ih tek na još jedan nezaobilazan simbol – die Rose, natürlich. Imali smo tako dovoljno materijala da krenemo u likovno, jezično i sadržajno oblikovanje Valentinskarten.

 

Ovim zaista nezahtjevnim projektom smo ujedno tijekom samo jednoga nastavnog sata ostvarili nekoliko međupredmetnih tema: Građanski odgoj i obrazovanje, Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti i Uporaba IKT-a. Sve navedene međupredmetne teme možete ostvariti vezano uz još jedan dan koji obilježavamo posljednjeg tjedna u veljači, a to je Međunarodni dan ružičastih majica.

 

Da ne bi svake godine bilo isto i previše ružičasto, moji petaši se ove godine za njega pripremaju učenjem i osvještavanjem ljudskih osobina (pozitivnih, ali i negativnih!) koje će onda primjenjivati opisujući sebe i druge. Imenovanje osobine, traženje riječi adekvatnog značenja na njemačkom jeziku te crtanje osobine u obliku učenicima bliskih emotikona samo je priprema za sat koji ćemo posvetiti opisivanju ljudi i njihovog karaktera.

 

Radovi učenika OŠ Ljube Babića, Jastrebarsko, učiteljica Marija Galović

 

Tako će nam, recimo, međupredmetna tema Zdravlje povezati sadržaje Njemačkog jezika s Biologijom, u temi Poduzetništva povezat ćemo se s gradivom Geografije i slično. Međupredmetne teme obvezne su u svim nastavnim predmetima, pa tako i u nastavi stranih jezika. Iako možda na prvi pogled njihovo ostvarivanje izgleda komplicirano, u praksi je situacija vrlo drugačija. Većinu međupredmetnih tema ostvarivali smo i do sada na puno satova Njemačkog jezika, a da toga možda i nismo bili svjesni.

 

 

Ostvarivanje ishoda međupredmetnih tema uz Maximal 2

 

Nakon ovih brzopoteznih i jednostavnih ideja za ostvarivanje međupredmetnih tema osvrnut ću se u daljnjem tekstu na očekivanja koja one predstavljaju za učenike i učitelje, a zatim ću na primjerima iz udžbenika Maximal 2 pokazati kako ih ostvariti i uklopiti u pojedini nastavni sat bez puno dodatnih priprema.

1. Građanski odgoj i obrazovanje

 

Građanski odgoj i obrazovanje međupredmetna je tema čija je svrha osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge, te za uspješno sudjelovanje u životu demokratske zajednice. Građanski odgoj i obrazovanje obuhvaća znanja o pravima pojedinca, obilježjima demokratske zajednice i političkim sustavima. Vještine na razvoj kojih je građanski odgoj i obrazovanje ponajviše usmjeren su kritičko mišljenje i komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje. Ova međupredmetna tema zastupljena je u udžbeniku Maximal 2 kroz cjelinu 1.3 Wir sind der “Globus” tijekom čije obrade treba učenicima skrenuti pozornost na ponašanja u skladu s ljudskim pravima u svakodnevnom životu, promicanje kvalitete života u školi i sudjelovanje u unaprjeđenju života i rada škole.

 

Zadatak iz udžbenika Maximal 2, str. 69, 3. zadatak
2. Održivi razvoj

 

Održivi razvoj je međupredmetna tema kroz koju se usvaja znanje o funkcioniranju i o složenosti prirodnih sustava te znanje o posljedicama ljudskih aktivnosti, solidarnost prema drugim ljudima, odgovornost prema okolišu te vlastitom i tuđem zdravlju, kao i odgovornost prema cjelokupnome životnom okruženju i prema budućim generacijama.

Ova međupredmetna tema zastupljena je u udžbeniku Maximal 2 u nekoliko cjelina.

 

Široke mogućnosti za razvoj kreativnog izražavanja i kritičkog mišljenja vidim posebno u ovoj posljednjoj tematskoj cjelini: potaknuti učenike na razmišljanje o zdravoj prehrani, ali i proizvodnji i uzgoju zdrave hrane. Jedan od zadataka bi mogao biti i sastavljanje zdravog jelovnika za jedan dan ili jedan tjedan.

Zadatke potražite u udžbeniku i radnoj bilježnici Maximal 2 te u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju na sljedećoj poveznici:

https://moj.izzi.hr/DOS/512/559.html

IZZI Maximal 2, Lektion 2.3 Schon wieder Eintopf!
3. Osobni i socijalni razvoj

 

Osobni i socijalni razvoj međupredmetna je tema koja potiče cjelovit razvoj djece i mladih osoba s ciljem izgradnje zdrave, samopouzdane, kreativne, produktivne, zadovoljne i odgovorne osobe sposobne za suradnju i doprinos zajednici.

Ona također uključuje razvoj odgovornog ponašanja te brigu za osobno zdravlje, postignuća, kvalitetu života i odnose koje pojedinac razvija. Poučava ponašanjima koja omogućuju ostvarivanje želja, potreba i potencijala. Ova međupredmetna tema zastupljena je u udžbeniku Maximal 2 u svih šest cjelina što znači da udžbenik pruža zaista široku lepezu za njihovu realizaciju.

 

Predlažem svakako cjelinu 1.1 Wer bist du? u kojoj je na različite načine moguće ostvariti svijest o pripadnosti skupini, ali također i rad na razumijevanju i prihvaćanju različitosti.

Zadatke potražite u udžbeniku i radnoj bilježnici Maximal 2 te u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju na sljedećoj poveznici:

https://moj.izzi.hr/DOS/512/520.html

IZZI Maximal 2, Lektion 1.1 Wer bist du?
4. Poduzetništvo

 

Svrha učenja i poučavanja ove međupredmetne teme je razvijanje poduzetničkoga načina promišljanja i djelovanja u svakodnevnom životu i radu, stjecanje radnih navika i razvoj osobina poduzetne osobe (odgovornost, samostalnost, marljivost, inicijativnost, kreativnost, inovativnost, sposobnost donošenja odluka, samopouzdanje, odlučnost u djelovanju, spremnost na razuman rizik i upravljanje rizikom, mobilnost, fleksibilnost i dr.) koja je tako osposobljena za prepoznavanje prilika i mogućnosti za samoaktualizaciju.

Tema je vrlo prilagodljiva i moguće ju je ostvariti kroz različite sadržaje koje udžbenik nudi nastojeći pritom da učenici primjenjuju inovativna i kreativna rješenja, snalaze se s neizvjesnošću i rizicima koje ona donose te upoznaju mogućnosti razvoja karijere i profesionalnoga usmjeravanja.

Zadatak iz udžbenika Maximal 2, 52, 1. zadatak – organizacija radnog dana
5. Učiti kako učiti

 

Svrha uvođenja međupredmetne teme Učiti kako učiti je omogućavanje učenicima da razviju znanja i vještine upravljanja svojim učenjem i primjene odgovarajućih strategija u različitim situacijama učenja u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju. Ta će im kompetencija omogućiti da usvoje znanja i vještine koje će moći uspješno primjenjivati u kasnijem osobnom i profesionalnom razvoju u kontekstu cjeloživotnog učenja. Proces učenja središnji je proces u školi i cilj svih aktivnosti poučavanja. Zbog toga se kompetencija Učiti kako učiti razvija na svakome nastavnom satu te u svim izvannastavnim aktivnostima. I ovdje su se autori udžbenika Maximal 2 potrudili da se ovako važna međupredmetna tema proteže kroz svih šest cjelina.

Zadatke potražite u udžbeniku i radnoj bilježnici Maximal 2 te u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju na sljedećoj poveznici:

https://moj.izzi.hr/DOS/512/831.html

6. Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

 

Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije obuhvaća učinkovito, primjereno, pravodobno, odgovorno i stvaralačko služenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom u svim predmetima, područjima i na svim razinama obrazovanja.

Ova tema razvija istraživački duh u vezi s pretraživanjem i obradom informacija, kritičkim promišljanjem i vrednovanjem prikupljenih informacija u raznolikim društvenim mrežama razvijenima u obrazovnome kontekstu. Učenici zahvaljujući informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji mogu u svojoj školi iskusiti virtualnu suradnju s vršnjacima iz različitih kulturnih i civilizacijskih krugova i njihovih kulturnih navika i tradicije.

Zbog zaštite zdravlja učenika potrebno je graditi kulturu odgovorne uporabe računala kroz upoznavanje s ergonomijom, odnosno ispravnim načinima uporabe računala i računalne opreme bez negativnih posljedica za zdravlje.

Zadatke potražite u udžbeniku i radnoj bilježnici Maximal 2 te u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju na sljedećoj poveznici:

https://moj.izzi.hr/DOS/512/513.html

7. Zdravlje

 

Svrha učenja i poučavanja međupredmetne teme Zdravlje je stjecanje znanja i vještina te osposobljavanje učenika da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju. Posebno treba poticati razumijevanje uloge i važnosti pojedinih mjera zdravstvene zaštite odazivanjem na programe promicanja zdravlja i prevencije bolesti, cijepljenja, sistematske preglede, darivanje krvi i organa i drugo.

Zadatke potražite u udžbeniku i radnoj bilježnici Maximal 2 te u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju na sljedećoj poveznici:

https://moj.izzi.hr/DOS/512/556.html

IZZI Maximal 2, Lektion 2.3 Schon wieder Eintopf!
Odvažno u realizaciju sadržaja međupredmetnih tema u Njemačkom jeziku

 

Međupredmetne teme se mogu ostvariti različitim načinima i oblicima odgojno-obrazovnog rada i ugrađivati u predmetnu nastavu. Učitelji pritom mogu međusobno surađivati pri planiranju ostvarivanja odgojno-obrazovnih postignuća međupredmetnih tema. Kao što sam već navela na početku teksta, ishode međupredmetnih tema i do sada smo ostvarivali u nastavi Njemačkog jezika, a da pritom nismo toga bili svjesni.

Dakle, za one koji nemaju posebnih ideja, dovoljno je obraditi sadržaje koje nudi udžbenik Maximal 2 jer su sve međupredmetne teme i to u viskom postotku ostvarivosti ishoda već obuhvaćene na njegovim stranicama.

 

Učitelji koji imaju takvih organizacijskih mogućnosti u sklopu rasporeda po kojem rade mogu pojedine međupredmetne teme ostvarivati u suradnji s kolegama iz drugih nastavnih predmeta kada ta tema predstavlja i direktnu korelaciju s dotičnim predmetom.

Međupredmetne teme odličan su sadržaj za projektnu nastavu, izradu učeničkih plakata ili ppt prezentacija, mogu biti učenicima poticaj za samostalno istraživanje i prezentaciju istih.

Poželjna je i vršnjačka suradnja koja ne mora biti samo unutar razreda, nego i izvan njega: unutar škole a odličan je prijedlog i povezivanje s nekom od škola iz njemačkog govornog područja.

 

*Izvori: Loomen, Modul: Kurikulumi međupredmetnih tema

GiK, Maximal 2, grupa autora, Profil Klett, Zagreb, 2019.

IZZI Maximal 2: https://moj.izzi.hr/DOS/512/513.html

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Rad s učenicima oštećenog sluha u redovnoj nastavi

Svjetski dan uha i sluha – 3. ožujka posvećen je očuvanju sluha i zdravlju uha. Cilj obilježavanja tog dana je podizanje svijesti i promicanje aktivnosti u zajednici koje će unaprijediti zdravlje uha i sluha. Kako raditi s učenicima oštećenog sluha u razredu, posebno na nastavi stranog jezika, istražila je naša kolumnistica Marija Galović. Konkretne savjete potražite u tekstu!

Vodič za vrednovanje na daljinu u Njemačkom jeziku

Kako nastava na daljinu odmiče, sakupljamo sve više vrijednih iskustava, a uhvatili smo se u koštac i s vrednovanjem i ocjenjivanjem u Njemačkom jeziku. Naša stalna kolumnistica Marija Galović nakon našeg webinara sažela je sve mogućnosti vrednovanja uz tiskane i digitalne materijale Profil Kletta. U tekstu pronađite iskustva, načine i materijale za vrednovanje, kliknite na poveznice i uputite se u još jedan tjedan nastave na daljinu.

 

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja