(Potencijalno) darovito dijete u razredu | Profil Klett

12. lipanj 2023.

(Potencijalno) darovito dijete u razredu

avatar
Autor: Sanja Basta

Puno je definicija, različitih mišljenja i odgovora na to što je 'darovitost'. Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicimima (2022.) navode da su kod darovitog djeteta/učenika utvrđene iznadprosječne opće intelektualne sposobnosti i/ili specifične sposobnosti, visok stupanj kreativnosti i motivacije te dosljedno postizanje izrazito iznadprosječnih postignuća i/ili uradaka u jednom ili više područja.

 

Prema Cvetković Lay i Sekulić Majurec (2008), darovita djeca određene zadatke rješavaju brže, bolje, točnije, drugačije i pritom postižu izvanredne rezultate u odnosu na drugu djecu. Što su uspješniji u rješavanju/izvršavanju zadataka, njihova slika o samome sebi je pozitivnija i raste njihovo samopouzdanje.

Identifikaciju provodi tim za darovite, a njegov obavezan član je psiholog koji ujedno provodi i edukaciju učitelja i predmetnih nastavnika. Smjernice za rad s darovitom djecom i učenicimima (2022.) ističu da je zadaća tima za darovite „planiranje, organiziranje, identificiranje, provođenje, praćenje i vrednovanje sustavnog rada s darovitom djecom i učenicima te suradnja s roditeljima/skrbnicima darovite djece i učenika“.  Identifikacija darovite djece i učenika složen je postupak koji se kontinuirano provodi kako bi se prepoznale i zadovoljile odgojno-obrazovne potrebe darovitih, odnosno poticali njihovi visoki potencijali odgovarajućom podrškom u odgojno-obrazovnome sustavu.

S obzirom da je identifikacija darovitih zahtjevan proces, učitelje je potrebno dodatno educirati i uputiti u kvalitetan rad s darovitim učenicima. Literatura i zakonski okvir predlažu sustavnu podršku darovitim učenicima kroz dodatne zadatke, pomaganje slabijima, dodatnu nastavu, izvannanstavne ili izvanškolske aktivnosti, kroz sudjelovanja u natjecanjima ili radu u centrima izvrsnosti. Iako rad s darovitim učenicima u Hrvatskoj još uvijek nije zakonski potpuno jasno definiran, učitelji shvaćaju da im je dužnost i obveza prilagoditi metode i oblike rada, osmisliti sadržaje koji će pomoći razvoju potencijalno darovitih učenika. Izmjena pristupa učenju prikladna je za sve učenike, a posebno za one darovite jer različiti pristupi u većoj mjeri potiču inicijativnost, samostalnost, kreativnost i cjeloviti razvoj (Duvnjak, Cvetković-Lay, 2017.).

Primjeri zadataka i igara

Potencijalno daroviti učenici vole zadatke u obliku zagonetki, logičkih pitalica i asocijacija, vole trikove i zadatke koji imaju više rješenja i koji potiču kreativno mišljenje, u kojima treba nešto istražiti i prikupiti podatke koje će prikazati ostalim učenicima.

Među takvim zadacima mogu biti sljedeći zadaci:

 • riješeni matematički zadaci u kojima učenik treba pronaći grešku ili koji sadrže šifrirane poruke
 • zadaci s različitim, kreativnim rješenjima: Čemu ti sve može poslužiti olovka? (neobične upotrebe oobičnih predmeta)
  Nabroji što više predmeta i prometnih sredstava koji imaju kotače.
 • Pročitati i glasovno analizirati rečenicu „Lidija lovi lepršave leptire.“ – uočiti da svaka riječ počinje istim slovom/glasom, te smišljanje rečenice u kojoj svaka riječ započinje istim glasom (rečenica treba imati smisla).
 • Pisanje akrostiha na zadanu riječ.
 • Kod vježbanja i ponavljanja tablice množenja, tj. višekratnika brojeva moguće je primijeniti igru u kojoj je potrebno slušati druge učenike i pritom biti koncentriran, primjerice: učenici stoje u krugu, broje redom od 1 i kada dođu do višekratnika zadanog broja jednom pljesnu. Primjerice, kod uvježbavanja višekratnika broja 5: 1, 2, 3, 4, (pljes), 6, 7, 8, 9, (pljes)...
 • Rastavi riječ MATEMATIKA na slogove i od slogova sastavi nove riječi.
 • Promijeni završetak bajke Djevojčica sa šibicama – što bi se dogodilo da su djevojčicu pozvali u obližnju kuću ili odveli u dom za nezbrinutu djecu?
 • Napiši brojevni izraz: sa 4 devetke – rezultat treba biti 100; s 5 trojki – rezultat treba biti 5. Koje sve rezultate možeš dobiti računanjem s 5 trojki?
 • U obitelji Petrić je 7 sestara i svaka sestra ima jednog brata. Ako brojiš gospodina Petrića, koliko je muškaraca u toj obitelji?
 • Sara je od bake i djeda dobila džeparac i krenula u trgovinu. U prvoj trgovini je kupila majicu i potrošila trećinu novaca. U sljedećoj trgovini je kupila čarape i potrošila petinu novaca. U trećoj trgovini je potrošila četvrtinu novaca kada je kupila traku za kosu. Ostalo joj je 6 eura. Koliko novaca je Sara imala u novčaniku prije nego što je krenula u kupnju?
  Napiši cijenu svakog predmeta koji je kupila Sara.
 • Žaba skače jednako dugim skokovima: 3 skoka prema cilju, 1 natrag i tako ponovno. Koliko najmanje skokova treba da bi od početnoga položaja bila udaljena 7 skokova?
 • Napiši sve dvoznamenkaste brojeve koji se mogu napisati koristeći znamenke 3, 4 i 9. Koliko ima tih brojeva?
 • Odredi još tri broja koji nastavljaju započeti niz brojeva 1, 4, 8, 13…
 • Izrada umnih mapa.
 • Budi izumitelj - osmisli svoj stroj koji će biti koristan i pomoći riješiti neki problem.
 • organizirane razne aktivnosti poput koncerta u čašama
 • igre s prirodninama ili izrada nekog predmeta od prirodnina
 • projektni zadaci prema osobnim interesima djeteta ili uz sadržaj učenja (proširivanje)
 • izrada plakata ili postera prema istraživačkom zadatku.

Rad s darovitom djecom u nastavi je izazovan jer oni mogu i žele više, a dužnost nas učitelja je kreirati okruženje koje im to omogućava. U radu s darovitim učenicima učitelj treba biti mentor, poticati samostalni rad učenika i usmjeravati ga u rješavanju zadataka.

 

LITERATURA:

Cvetković – Lay, J. i Sekulić Majurec, A. (2008). Darovito je, što ću s njim? Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi. Zagreb: Alinea

Duvnjak, K. i Cvetković-Lay, J. (2017) Priručnik za rad s darovitim učenicima u razrednoj nastavi – Mali vodič za provedbu projektne nastave u prirodoslovlju http://udruga.bioteka.hr/wp-content/uploads/2018/01/Panda-Priru%C4%8Dnik_final.pdf

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Publikacije/Smjernice-za-rad-s-darovitom-djecom-i-ucenicima.pdf

 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Najbolji životni izbor

Svake godine učitelji i učiteljice dobiju mnoge čestitke u povodu Dana učitelja. Kako se taj dan bliži, odlučila sam razmisliti što to u meni uvijek iznova izazove ponos koji dijelim sa svojim kolegicama i kolegama. U povodu našega dana pokušala sam dokučiti što me je u životu dovelo na učiteljski put.

Jesenski sjetni - u razredu sretni!

Jesensko stablo

Sad kad nas je jesen već dobro obuhvatila i kad u okolišu posvuda vidimo žuto, smeđe i crveno lišće, a raspoloženje nam je ponekad oblačno, donosimo vam jedno lijepo jesensko stablo koje će vas odvući u likovnu kreativnost, a sjetne će misli uroditi sretnim plodovima.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Kristina Čajo Anđel, Ankica Knezović
udzbenik
Vesna Marjanović, Andrea Škribulja, Renata Gredelj, Marina Gabelica
udzbenik
Marinko Uremović, (Daška Domljan)
udzbenik
Vesna Budinski, Katarina Franjčec, Saša Veronek Germadnik, Marijana Zelenika Šimić, Ivana Lukas