Biologija 1 | Profil Klett

Biologija 1

Povratak na pregled predmeta

Biologija 1

Back2. tjedan od 13. travnja – 19. travnjaNext

Biologija za 1. razred gimnazije

izzi digitalni sadržaji 
Biologija 1

Cjeloviti digitalni obrazovni sadržaj za 1. razred gimnazije

Utjecaj čovjeka na ekosustave

Međunarodni dan biološke raznolikosti

Iako se sve više primjećuje da je biološka raznolikost globalna vrijednost, od velike vrijednosti za sadašnje i buduće generacije, broj vrsta značajno se smanjuje određenim ljudskim aktivnostima. Konvencija o biološkoj raznolikosti međunarodni je pravni instrument za „očuvanje biološke raznolikosti, održivo korištenje njegovim komponentama i poštenu i nepristranu raspodjelu koristi koje proizlaze iz korištenja genetskim resursima“, koju je ratificiralo 196 zemalja svijeta. U prosincu 2000.

Webinar 

Vrednovanje u prirodi, biologiji i kemiji- savjeti i primjeri
Vrednovanje je jedan od najvećih izazova i za učitelje i za učenike, a posebice kada se ono provodi na kraju školske godine. U Nastavi na daljinu nužno je pomoću odgovarajućih digitalnih alata pronaći optimalan način ocjenjivanja učeničkih postignuća. 
Koji digitalni alat odabrati i kako ga što uspješnije koristit za vrednovanje i davanje povratnih informacija učenicima? Saznajte na webinaru koji će se održati 22.4.2020. 
Obavijest o prijavi na webinar je u pripremi.