Glazbeni susreti | Profil Klett

Glazbeni susreti

Glazbeni susreti

udžbenici glazbene umjetnosti za gimnazije

Udžbenici Glazbeni susreti fokusirani su na doživljaj i suživot učenika s glazbom, otvaraju nove uvide o glazbi s kojom su svakodnevno okruženi, kao i onu koju će tek otkriti i znatiželjno istraživati tijekom nastavnoga procesa fokusiranog na ishode učenja. Sustavno razvijaju kritičko i divergentno mišljenje učenika. Ključni se pojmovi uvode postupno doživljajem, slušnim opažanjem, analizom i na kraju imenovanjem. Sadržaji su strukturirani kroz poticajne uvode i intrigantna pitanja povezana s iskustvom svakodnevnog životnog okružja, s drugim umjetničkim i znanstvenim područjima kroz brojne projektne zadatke i međupredmetne teme. Svako tematsko poglavlje završava pitanjima za refleksiju i provjeru usvojenosti ishoda. Najvažniji doprinos udžbenika je bogatstvo ponuđenih primjera za slušanje u više izvedbi istoga djela, izvrsnih reproduktivnih umjetnika učeniku bliske identifikacije. Sadržaj, način i učinkovitost rada koji predlažu autori udžbenika podjednako je blizak nastavnicima čiji je stil rada proaktivan, uz brojne poticaje za aktiviranje učenika, kao i onima koji vole slijediti jasne i sigurne glazbeno-metodičke upute godišnjih i mjesečnih izvedbenih kurikuluma te pomno metodički osmišljenih priprema za svaki nastavni sat.

Udžbenički komplet

Udžbenik

Glazbeni susreti 4, udžbenik za četvrti razred gimnazije autorica Ljiljane Ščedrov, Nataše Perak Lovričević i Ružice Ambruš-Kiš donosi znakovite iskorake u koncipiranju nastavne građe glazbe 20. stoljeća sukladne novom kurikulumu.

Učeniku daje širok i ravnopravan uvid u sve vrste glazbe 20. stoljeća.

Poglavlja se otvaraju nizom ilustracijskih zvučnih primjera koju pružaju uvid u široku i raznovrsnu paletu zvuka glazbe. 20. stoljeća. Svaka cjelina ima uvodni motivacijski ulomak s ishodima, te zaključak s pitanjima refleksije za provjeru usvojenosti ishoda.

Tematske su cjeline:

1. Pluralizam stilova glazbe 20.stoljeća

Prva cjelina otvara školsku godinu novim, avangardnim i raznovrsnim zvukom glazbe 20. stoljeća, ujedno se referirajući na dosad usvojene pojmove u glazbi nadograđujući ih obilježjima glazbe 20. stoljeća.

Posebno vrijednim su korelacije s područja vizualnih umjetnosti, usporedive sa zvukom suvremene glazbe te utjecaj razvoja znanosti i tehnologije na stav i izraz umjetnika. Boljem i sveobuhvatnom razumijevanju umjetničkog izraza jasno doprinosi uvid utjecaja politike i društvenih zbivanja na umjetnike što pruža novi kontekst razumijevanju često oporog i nemirnog zvuka umjetničke glazbe.

2. Jednostavačne glazbene vrste

Klasična je glazba usustavljena prema glazbenim vrstama unutar kojih se obrađuju brojni stilovi, žanrovi, pravci i tehnike 20. stoljeća. Taj pristup omogućuje učeniku da nakon što upozna pojedini stil – npr. neoklasicizam, u jednostavačnim glazbenim vrstama isti ponovi i utvrdi njegove značajke pri upoznavanju višestavačnih, glazbeno-scenskih i vokalno-instrumentalnih glazbenih vrsta.

Uz pitanja za provjeru ishoda iznimno su poticajni brojni projektni zadatci koji ističu angažiranu ulogu glazbe u suvremenom društvu (ulogu i utjecaj žena u razvoju glazbene umjetnosti, ekološka osviještenost, osjetljivost na osobe s poteškoćama u razvoju i drugo).

3. Višestavčne glazbene vrste

Kroz čitavu se cjelinu analizira i zaključuje što se u suvremenom glazbenom ruhu događa s naslijeđenim klasičnim vrstama i oblicima. Mnogim skladateljima su višestavačne vrste bile i ostale poseban izazov, gdje zapaženo mjesto imaju i hrvatski skladatelji.

4. Glazbeno-scenske vrste

U cjelini glazbeno-scenskih vrsta se uspoređuje i vrednuje tematika koju pojedine glazbeno scenske vrste izražavaju (mitovi i legende, priče i bajke, povijesni junaci, ljubav u komičnom i tragičnom kontekstu). Učenike se potiče na istraživanje i uspoređivanje repertoara u Hrvatskoj i u svijetu. Potiče se usporedba različitih izvedbi, te izdvajanje razlika i isticanje prednosti pojedinih realizacija.

5. Nove vrste glazbe 20. stoljeća

U posljednjoj tematskoj cjelini nove vrste glazbe 20. stoljeća obrađene su jazz, rock i filmska glazba te crossover i fuzije. Vrlo širok dijapazon pravaca i žanrova učeniku bliskog glazbenog izraza prikazan je tablicama i umnim mapama koje ga upućuju na projektne zadatke i vlastite prioritete i pravce iztraživanja.

Međupredmetne teme, poglavito građanski odgoj, te osobni i socijalni razvoj prisutne su u svakoj cjelini, što je vrijedan doprinos oblikovanju pojedinca, budućeg akademskog građanina.

Sistematičnost u pristupu, konciznost izraza te brojni zadatci za provjeru ostvarenosti ishoda olakšavaju postupak učenja i poučavanja, kako učeniku, tako i učitelju u analognome i digitalnom obliku nastave.

Udžbenik se može shvatiti i kao leksikon, jer naznakama stvara podlogu za istraživanje i bliže upoznavanje pojedinca u kontekstu njegovog stila i vlastitog izričaja. Time maturanti, kojima je udžbenik namijenjen, lakše stvaraju vlastite top-liste i dnevnike slušanja, za stvaranje kutka ispunjenja osobnosti mirom, ravnotežom i zadovoljstvom; generalno najpotrebnijim u 21. stoljeću.

Prolistaj

Priručnik

Sastavnim dijelom udžbeničkoga kompleta su godišnji izvedbeni kurikulumi (GIK-ovi) na godišnjoj razini s raspodjelom nastavne građe te na mjesečnoj razini s ishodima predmetnog kurikula i međupredmetnih tema. Pripreme za svaki nastavi sat sadrže niz aktivnosti od kojih će nastavnik odabrati njemu najbliže, a učenicima najizazovnije.

Pripreme sadrže i brojne tablice za formativno vrednovanje (s povratnim informacijama o vrednovanju za učenje i izlazne kartice za samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje). Oba pristupa formativnoga vrednovanja su nerazdvojnim dijelom digitalnih obrazovnih sadržaja IZZI platforme. Na kraju svake tematske cjeline udžbenika su pitanja koja provjeravaju vrednovanje naučenog. Ista je funkcija i kvizova s kojim završavaju jedinice digitalnih obrazovnih sadržaja.

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Digitalni obrazovni sadržaji (DOS) pružaju učeniku interaktivno sučelje sa sadržajima kurikuluma obrađenim fenomenološkim pristupom s naglaskom na njihovo osobno istraživanje i kreativnost u izrazu. IZZI digitalni obrazovni sadržaji komplementarno obogaćuju sadržaje tiskanoga udžbenika (Pluralizam stilova i vrsta glazbe, Jednostavačne i višestavačne glazbene vrste, Glazbeno - scenske vrste i Nove vrste glazbe 20. stoljeća) prednostima novoga medija koji spaja riječ, sliku audio i videozapis. Tu su i brojni interaktivni zadatci kojima prethodi metodički vođena prezentacija sadržaja, a završava s kvizovima vrednovanja ostvarenosti ishoda. Digitalni obrazovni sadržaji pogodni su za frontalnu uporabu tijekom nastavnog procesa, za grupni rad, rad u paru te individualni rad na nastavi ili kod kuće. Istodobno pružaju brojne mogućnosti za projektne zadatke.

Prolistaj

Glazba kao metajezik

Glazba nije samo umjetnost već je jezik, govor i pismo. Iako svi ne razumiju njezino pismo - notaciju kao visoko razvijeni sustav simbola koji označavaju apstraktne pojmove, govor svi razumijemo, jer je semantika glazbe apstraktan, ali univerzalan jezik koji naizravnije dotiče naše emocije, motoriku i misli.

Iako ne moramo poznavati jezik glazbe, možemo razumjeti što nam ona govori.

Pročitaj

Dora Pejačević - najpoznatija hrvatska skladateljica

Dora Pejačević je umrla 1923. godine nakon poroda. Dirljivo svjedočenje o njezinim životnim načelima nalazimo u pismu suprugu, četiri mjeseca prije smrti. Neka Bog dade da Ti naše dijete (ako bih Ti ga ostavila) bude na radost — da postane istinski, otvoren, velik Čovjek; — utri mu putove, no ne sprječavaj ga nikad da spozna patnju, koja oplemenjuje dušu, jer samo će tako postati čovjekom. Pusti ga da se razvije poput biljke, a ako bi posjedovao velik talent, pruži mu sve što može služiti njegovu poticanju; prije svega — daj mu slobodu, tamo gdje je bude zahtijevalo.

Pročitaj
Picasso gitara

Neobična glazbala

Od pojave prvih glazbala do danas čovjek je stvorio veliki broj raznovrsnih glazbala. Stvorena u igri vođenoj znatiželjom, u potrazi za novim zvukom, glazbala je usavršavao, mijenjao i nadograđivao pa je neki puta taj proces rezultirao posve neobičnim kreacijama. Nerijetko se neobična glazbala pojavljuju u tradicijskoj glazbi. Iskorištavanje prirodnih materijala i svakodnevnih predmeta svakako rezultira začuđujućim kombinacijama izgleda i zvuka.

Pročitaj
Webinar 

Webinar: Izazovi učiteljskog poziva u vrijeme promjena

Webinar ima za cilj ojačati osobne i profesionalne kompetencije učitelja glazbene kulture i umjetnosti u izazovnom vremenu stalnih promjena s kojima se suočavaju u vrijeme krize, približiti im praktične modele vrednovanja učenika nastavnog procesa glazbene kulture i umjetnosti u online okružju te omogućiti uvid u novoodobrene udžbenike glazbene kulture i umjetnosti Profil Kletta:

Ružica Ambruš-Kiš

Webinar ima za cilj ojačati osobne i profesionalne kompetencije učitelja glazbene kulture i umjetnosti u izazovnom vremenu stalnih promjena s kojima se suočavaju u vrijeme krize, približiti im praktične modele vrednovanja učenika nastavnog procesa glazbene kulture i umjetnosti u online okružju te omogućiti uvid u novoodobrene udžbenike glazbene kulture i umjetnosti Profil Klett-a.

Pogledaj snimku

Često postavljana pitanja